PROJEKTFAKTA

TV/TELEFONI/INTERNET

Bostadsrättsföreningen ansluts till öppet fibernät. Bostadsrättshavaren väljer själv tjänsteleverantör. Kostnad för detta betalas av bostadsrättshavaren.

UPPVÄRMING, VATTEN, AVFALL OCH EL

Kostnad för uppvärmning, kall- och varmvatten samt avfall (hushållssopor) ingår i månadsavgiften. Hushållsel betalas av bostadsrättshavaren.

DRIFT OCH SKÖTSEL

Bostadsrättsföreningen ansvarar för drift och skötsel av gemensamma utrymmen och markytor. Kostnad för detta ingår i månadsavgiften.

FINANSIERING

Bostadsrättsföreningens lån kommer att lämnas av den bank som Hemgården väljer att samarbeta med i projektet.

HEMFÖRSÄKRING

Kostnad för den egna hemförsäkringen betalas av bostadsrättshavaren. Bostadsrättstillägg för samtliga bostäder ingår i bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring.

FÖRENINGENS STYRELSE

Hemgården har bildat bostadsrättsföreningen och utsett byggande styrelse som sitter kvar till dess att projektet är färdigställt. I styrelsen ingår tre representanter från Hemgården med lång erfarenhet från styrelsearbete. Representanternas uppgift är att företräda de kommande medlemmarnas intressen. När projektet är färdigställt hålls en så kallad överlämnandestämma. På denna stämma avgår byggande styrelse och ny styrelse väljs ur bostadsrättsföreningens boendemedlemmar.

FÖRENINGENS STÄMMA

Varje år, normalt under senvåren, håller bostadsrättsföreningen årsstämma. På stämman redovisas föreningens verksamhet och ekonomiska ställning. Här väljer också medlemmarna vilka som ska sitta i styrelsen för föreningen.

ÖVRIGA VILLKOR

Övriga villkor framgår av förhandsavtalet med tillhörande bilagor som överlämnas vid undertecknandet av förhandsavtalet.

FÖRSÄLJNING

STEG 1 – FÖRHANDSAVTALET

Först upprättas ett så kallat förhandsavtal med bostadsrättsföreningen. Förutsättningarna för bostadsrättsföreningens ekonomi redovisas i kostnadskalkylen som är en av flera bilagor till avtalet. Förhandsavtalet är med angivna förutsättningar bindande. Det är därför viktigt att du redan i detta läge försäkrat dig om att du har finansieringen klar.

STEG 2 – UPPLÅTELSEAVTAL

När den ekonomiska planen är klar och registrerad tecknar köpare upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen. Detta beräknas ske cirka en månad före tillträdet.

EKONOMI

BETALNING

I samband med tecknande av förhandsavtal erläggs en handpenning/förskott om 10% av insatsen. Resterande del av köpeskillingen betalas i samband med tillträde. Utkvittering av nycklar sker vid uppvisande av kvitto.

INREDNINGSKONCEPT (TILLVAL)

Du kommer att erbjudas att välja inredningskoncept (tillval). Tillval måste göras inom de tidsramar och enligt de rutiner som anges i det kommande inredningsprogrammet för att hinna färdigställas innan inflyttning. Betalning av tillval sker mot faktura. 25% av beloppet, dock minst 10 000 kr, faktureras som en handpenning efter underskriven beställning och resterande belopp betalas i samband med tillträde.

ÅRSAVGIFT

Årsavgiften betalas månadsvis från och med tillträdesdagen. Avier för detta skickas ut.

GARANTIER

FÖRSKOTTSGARANTI

Bostadsrättsföreningen tecknar förskottsgarantiförsäkring. Försäkringen säkerställer fullgörandet av bostadsrättsföreningens skyldighet att återbetala förskott enligt bostadsrättslagen.

INKÖPSGARANTI

Hemgården förvärvar bostadsrätter som inte sålts av föreningen (inköpsgaranti). Därmed behöver ingen köpare vara orolig för föreningens ekonomi.

ANSVARSFÖRSÄKRING STYRELSEN

Om bostadsrättsföreningens styrelse genom vårdslöshet eller försumlighet orsakar föreningen ekonomisk skada ersätts föreningen genom denna försäkring.

FASTIGHETSFÖRSÄKRING (FULLVÄRDE)

Försäkringsbolaget garanterar att bostadsrättsföreningens hus vid hel- eller delskada på grund av till exempel brand, översvämning eller storm återuppbyggs huset till ursprungligt skick. I fastighetsförsäkringen ingår även bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter.

GARANTITID

Entreprenören åtgärdar fel som framträder under garantitiden under förutsättning att entreprenören är ansvarig för felet. Garantitiden är fem år för arbete och vanligtvis även fem år för material.

BRF Sirius
Hemgården
Fastighetsbyrån Täby